Missie

Cholly, (woon) begeleiding creatief op thema’s wonen, werk, en scholing begeleidt en ondersteunt op innovatieve wijze, jongvolwassenen met een hulpvraag. Startpunt en resultaat van begeleiding zijn de inzet van de talenten, ambities en ideeën van de cliënt zelf. Wij willen cliënten zo zelfstandig en zo zelfredzaam mogelijk maken, zodat zij uiteindelijk met zo min mogelijk begeleiding kunnen wonen, werken en leven en/of anderszins meedoen in hun (woon) omgeving. Waarom zijn wij Cholly? Omdat wij geloven in mogelijkheden en kansen en in de talenten en potenties van jongvolwassenen met een hulpvraag. Omdat wij niet uitgaan van beperkingen, maar van ambities en ideeën lukt het ons deze jonge vrouwen en mannen meer zelfvertrouwen te geven. Wij werken samen met de cliënten om hún doelen te bereiken. 

Het zien en ervaren van successen door cliënten bereikt (een baan of een zinvolle dagbesteding, grotere sociale zelfredzaamheid, een huishouding zelfstandig kunnen voeren e.d.) motiveert ons steeds opnieuw en elke dag weer. Wij weigeren te denken vanuit beperkingen of een ‘kan ik niet’. De vraag van een cliënt om hulp is een gevolg van een verborgen of gegroeide ambitie of wens. Die hulpvraag is ook een onderdeel van een groot geheel. Met andere woorden: de cliënt is meer dan alleen zijn/haar hulpvraag! Ons motto luidt niet voor niets “voor jou, met jou,  samen!”


Visie

Hoe Cholly dat “Voor jou, met jou, gewoon samen!”  realiseert? We kijken naar elke cliënt als een mens met een vraag om hulp. Een vraag die ontstaan is uit een behoefte aan zelfstandigheid en ambitie of gevolg is van een wens om dingen te ondernemen waar de directe omgeving de cliënt nog niet toe in staat acht. Wij beschouwen deze hulpvraag als onderdeel van een groter geheel. En daarom helpen wij cliënten in het oefenen/ontwikkelen van (nieuwe) vaardigheden. 


Onze aanpak

Ons startpunt zijn de individuele talenten en mogelijkheden. Cholly bespreekt met de cliënt zijn of haar wensen en ideeën voor scholing, werk, wonen en begeleiding. Cliënten zetten ook hun handtekening onder een begeleidingsplan en onder evaluaties en stemmen daarmee in met de doelen en aanpak en met conclusies over voortgang en hun eigen inzet. Cholly vindt het belangrijk dat elke cliënt inspraak heeft in wie zijn/haar begeleider wordt. Dat is vooral in belang van de cliënt zelf. Cliënten zijn en blijven zoveel mogelijk zelf in regie over hun eigen begeleidingsplan, hun doelen en bijsturing van plannen. Wij wijzen op de eigen verantwoordelijkheid. Dat doen we om de talenten en competenties van de cliënten zo goed mogelijk te benutten als tool en als doel. 

Kortom:

 • één op één begeleiding.
 •  In begeleiding groep aandacht voor de individuele doelen en behoeftes naast groepsproces
 • Samen met jou (cliënt) worden doelen, planning en activiteiten bepaald (begeleidingsplan)
 • Alle leefgebieden van de Zelfredzaamheidsmatrix
 • YOT-methode: your own talents! 
 • Indien je als cliënt over persoonlijke verzorging behoeftes en doelen hebt geformuleerd in je zorgplan, zal Cholly met jou ook hierover afspraken maken. 

 • Samenwerking

  Samenwerking is allereerst vooral tussen de begeleider en jou als cliënt. Daarnaast werken begeleiders onderling ook wel samen. Wij helpen je om meer en beter jezelf te redden zowel in het doen als het plannen en het bespreken met anderen (zelfredzaamheid). Cholly werkt samen met bedrijven en andere zorgaanbieders, zodat we meer en beter onze cliënten kunnen helpen. Bijvoorbeeld:

 • Heb je een Wajonguitkering? Dan maken we samen met jou een werk-begeleidings-plan op maat. Dat leggen we dan voor aan UWV en andere betrokkenen.
 • Wij stimuleren onze cliënten om mee te doen aan activiteiten in hun wijk/buurt en ook een handje te helpen (‘buurtbuddy’). 
 • Cholly praat regelmatig met mensen die bij de sociale wijkteams (per 2021 : ‘buurtteams’) werken, zodat men weet wie we zijn en wat we doen en kunnen (en wat we niet doen!).
 • Met enkele aanbieders van dagbesteding hebben we goede ervaringen en met hen werken we ook samen. We vinden het belangrijk dat jij je goed voelt bij de dagbesteding. En dat jij daar ook werkt aan een grotere zelfstandigheid. En niet te ver of te lang er heen moet reizen.   
 • (Werk)ervaring opdoen: we zoeken samen met jou het liefst in je eigen woonomgeving een goede plek voor jou. Bijvoorbeeld bij een bedrijf (ICT of een kapper) of winkel of organisatie waar je stap voor stap kunt wennen. Of waar je een stage kunt lopen of misschien direct aan de slag kunt. Een plek waar jij je dus prettig en veilig voelt.

 • Partners en overleg

  Cholly is alert op ontwikkelingen in de zorgsector . Wij blijven niet afwachten maar willen pro- actief inspelen op kansen en - inderdaad- mogelijkheden om de toekomst van huidige en toekomstige cliënten te kunnen borgen. Dat betekent dat we samenwerking nastreven in de wijk, lokaal en regionaal met relevante stakeholders: gemeente, woningbouwcorporaties, particuliere organisaties, vrijwilligerscentrale en ondernemers. 

 • Met het Zorgkantoor wordt, waar gevraagd en nodig, inzet en resultaten samen met de betreffende cliënten door gesproken.
 •   Regelmatig zitten we aan tafel met functionarissen van het UWV in kader van arbeidsmatige inzet van onze cliënten.
 • Wij werken bij voorkeur samen met partners en opdrachtnemers in de nabije woonomgeving van de cliënt, met oog op duurzaamheid en terugdringen woon-werkverkeer. Een goede balans werk-privé is belangrijk voor de cliënt en ook voor de begeleider.
 • Maar, wat betreft de aanpak en te leveren kwaliteit stellen wij wel eisen aan onze partners in dagbesteding.
 • Met de diverse Sociale Wijkteams en de Werkgroep Bijzondere Bemiddeling (WBB) wordt een effectieve en goed werkrelatie onderhouden.
 •  Wij wijzen cliënten met PGB op de belangenvereniging PER SALDO.
 •  Cholly is aangesloten bij de BVKZ en aangesloten bij de externe klachtencommissie van Klachtenportaal Zorg.
 • Cholly is actief in diverse netwerken en initiatiefnemer van het Zorgnetwerk van Nijmegen.
 • Wat betreft belangenbehartiging en inhoudelijke ontwikkeling is Cholly actief in netwerken als het BVKZ-Zorgnetwerk Rijk van Nijmegen.
 •   Cholly neemt deel aan lokaal en regionaal overleg en uitwisseling rond WMO-zorgverlening. Directie van Cholly praat op regionale conferenties mee over gevolgen van zorgwetgeving en lokale afstemming.
 •  Informatie over onze diensten en werkwijze wordt uitvoerig beschreven in de database en website van:  Regio Rijk van Nijmegen, Steunwijzer.nl

 • Klachten

  Cholly wil dat haar cliënten zo zelfstandig mogelijk worden op alle terreinen. Begeleidingsplannen, oefeningen en methodieken zijn daarop gericht. Gelukkig zijn cliënten meestal tevreden. Toch kan het gebeuren dat niet zorgvuldig gehandeld is of wat anders had gekund. Zo’n gebeurtenis waarvan je denkt: dit had niet zó gemoeten of gemogen. Wij vinden dat klachten en problemen in de begeleiding en samenwerking voorkomen moeten worden. En als het dan toch gebeurt en je hebt een klacht? Dan vinden wij dat we hier open met elkaar over moeten praten. Het is belangrijk dat je weet wat jij kunt doen als je een suggestie of klacht rondom de begeleiding of samenwerking hebt.

  Daarom is een Interne Klachtenregeling Cholly opgesteld.  Komen we  er samen niet uit? Dan is het belangrijk te weten dat Cholly is aangesloten bij de Externe Klachtencommissie van Klachtenportaal Zorg. 


  Kwaliteit (en cliënten)

  Sámen met jou (als cliënt) wordt gesproken en opgeschreven hoe jouw doelen te realiseren en welke stappen en in welke volgorde dat gebeuren zal. Begeleiders van Cholly zeggen het wanneer het goed gaat. En als het een keertje tegenzit, dan is jouw begeleider er om je weer moedig of enthousiast te maken. Want een begeleider van Cholly wil ervoor zorgen dat jij het zelf kunt doen, zelf sterker wordt door oefenen en steeds beter wordt. Dan ben jij blij en tevreden en doen wij ons werk goed. Kwaliteit leveren is een belangrijke eis die gemeentes en zorgkantoren en cliënten stellen (mogen).        

  Sinds maart 2018 is aan Cholly het HKZ-certificaat voor kleine (zorg)organisaties toegekend. Wij zijn blij en trots op deze erkenning en certificering van onze kwaliteit. Jaarlijks krijgen wij een externe audit van het Keurmerk Instituut, waarbij normen en werkwijze door extern adviseur(s) getoetst worden.

  Voor de regio Rijk van Nijmegen is Cholly één van de 54 zorgaanbieders die voor de periode 2018 -2021 een raamovereenkomst heeft verkregen. Wij zijn in 2017 met een ‘goed’ beoordeeld op werkwijze, resultaten en zorgvuldigheid door de aanbestedingscommissie. Voor de periode 2022-2025  is de raamovereenkomst WMO in 2021 verlengd.

  Cholly is aangesloten bij de BvKZ en staat ingeschreven in het kwaliteitsregister van de BvKZ.  Om daarin opgenomen te worden, moet je aan aantal eisen voldoen.  Wij wijzen cliënten met PGB op  de voordelen van een lidmaatschap van de belangenvereniging  PER SALDO  zie: PGB- Per Saldo


  Zijn cliënten tevreden over onze aanpak en inzet?

  Indien een cliënt niet tevreden is, dan willen we dat graag weten en horen wat we kunnen verbeteren.  Sinds 2018 laten wij vrijwel jaarlijks een kort tevredenheidsonderzoek (CTO) doen onder onze (volwassen) cliënten. Als rapportcijfer kregen we in 2018 een 8,5 gemiddeld en dat cijfer mochten we in 2019 en 2020 ook ontvangen!  Dat zien wij als een  groot compliment, dankjewel! 

  Enkele citaten van cliënten uit die onderzoeken: 

 •           “wat prettig is, dat je de vrijheid krijgt om jezelf te zijn. Je bent zelf in control over welke rol de begeleiding voor jou moet spelen” 
 •  ”ik vind een luisterend oor fijn en dat alles wordt opgelost. Ik heb geen minpunten (over de begeleiders)”.
 • ”Ze kunnen je goed helpen met doelen in de toekomst en je leert er veel”.
 •  ”Begeleiders doen hun werk goed en hebben respect voor ons allemaal die ze begeleiden”.
 •  “ik heb geen problemen met Cholly wegens behulpzame begeleiders die duidelijk professioneel hun werk doen”  
 • Voor een korte samenvatting van de onderzoeken 2018-2019:  ‘Zijn cliënten tevreden?'


  Kwaliteit (en begeleiders)

  Indien je als professioneel begeleider voor Cholly werkt, is het goed te weten wat we bedoelen met kwaliteit aan de cliënt en elkaar te leveren. Welke eisen en kenmerken stellen we? Linkje naar pdf:(workshop) kwaliteitsverbetering 2020


  Social return

  Mensen met een hulpvraag hebben naast hun dromen en ambities óók de wens tot een baan net zoals hun leeftijdgenoten die hebben. Begeleiders van Cholly gaan uit van de kansen en talenten en niet van de beperkingen, reden waarom wij de wens naar een baan, naar het realiseren van eigen inkomsten, ondersteunen en stimuleren. Directie van Cholly steunt deze gedachte en Participatiewet en de transities in de zorg met een focus op meer wijk- en buurtgericht werken als een kansrijk terrein voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Jongeren, mensen die al langer in de bijstand zitten en jongvolwassenen met een LVG: als zorgverleners kunnen wij een bijdrage leveren door het creëren van lokale werkgelegenheid en re-integratie naar (ander / nieuw) werk.

  Wij stimuleren onze cliënten om mee te doen aan projecten binnen en buiten Cholly, omdat dit ervaring en successen oplevert en een beroep doet op eigen verantwoordelijkheid en individuele talenten van de cliënt. We willen daarmee het volgende bereiken: een grotere kans op betaald werk en het (terug)winnen van een (stuk) economische zelfstandigheid.  Ook als het gaat om een zogenoemde ‘maatschappelijke tegenprestatie’, leidt die tot het realiseren van een grotere redzaamheid van de cliënt. Arbeidsmatige dagbesteding is werk gerelateerd en heeft een gunstig effect op uitkeringsbudget van overheid (UWV o.a.). Wij zijn van mening dat bij het stimuleren van de eigen kracht en inzet van de cliënt ook het nodige via afspraken (‘contractvorm’) moet worden vastgelegd voor betrokkenen: meten=weten

  Daarom investeren wij vanuit Cholly bewust in werkoriëntatie, stage, opleiding, re- integratie naar ander/nieuw werk en perspectief. Daarom kiezen wij voor een resultaat in eigen wijk en buurt (leefomgeving) en hopen daarmee een zichtbaar groter zelfvertrouwen in eigen kunnen en mogelijkheden te behalen bij de doelgroep. 

  images/YOT-Geld.png
  YOT-Geld.png
  images/YOT-Scholing.png
  YOT-Scholing.png
  images/YOT-werk.png
  YOT-werk.png
  images/YOT-wonen.png
  YOT-wonen.png
  images/icon.png
  icon.png
  images/mattijs.jpg
  mattijs.jpg
  images/presentatie.png
  presentatie.png
  images/watermerk.png
  watermerk.png
  images/yot.png
  yot.png